Deskargatu

    Edukiak deskargatzeko irizpideak

    Webgunearen funtzio nagusietako bat bertako edukiak partekatzeko aukera ematea da. Izan ere, artikuluen eta gaien inguruko interesa dutenak bildu nahi ditugu. Zehatzago esanda, edozein artikulu, gai, argazki edo agiri jasotzen duenak horietatik abiatuta sortutako dokumentuaren edo lanaren berri jasotzea gustatuko litzaiguke eta horri dagokion balioa eman.

    Azken horretarako, gaien deskarga egiteko alboko formularioa bete behar da. Jarraian, deskargatzea sakatzearekin batera gure posta elektronikora iritsiko zaizkigu eskaerak eta ondoren, ahalik eta azkarren, eskaerei erantzuna emango diegu.

    Eskerrik asko!

    Menua